SẢN PHẨM
 
  Mã sản phẩm :Vesconite Hilube
Bạc Nhựa Tổng Hợp
Mã vật liệu     :   Vesconite Hilube
Nhiệt độ     :  60 ÷ 0 °C
Tải trọng     :   N/mm²
  Mã sản phẩm :Vesconite
Bạc trục chân vịt
Mã vật liệu     :   Vesconite
Nhiệt độ     :  60 ÷ 0 °C
Tải trọng     :   N/mm²
  Mã sản phẩm :FPLB
Thanh trượt tự bôi trơn - Oilless Slide Plate
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  300 ÷ 0 °C
Tải trọng     :  100 N/mm²
  Mã sản phẩm :SOBF
Bạc tự bôi trơn - Oilless Bushings
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  300 ÷ 0 °C
Tải trọng     :  100 N/mm²
  Mã sản phẩm :SOB
Bạc tự bôi trơn - Oilless Bushings
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  300 ÷ 0 °C
Tải trọng     :  100 N/mm²
  Mã sản phẩm :SESW - SESWT
Tấm trượt tự bôi trơn - Slide Plate
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  300 ÷ 0 °C
Tải trọng     :  100 N/mm²
  Mã sản phẩm :SOBS
Bạc cầu tự bôi trơn - Oilless Spherical Bush
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  300 ÷ 0 °C
Tải trọng     :   N/mm²
  Mã sản phẩm :LBM
Bạc tự bôi trơn - Oilless Bush Drystas Lead Free Flange Type
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  280 ÷ 0 °C
Tải trọng     :   N/mm²
  Mã sản phẩm :SOB
Bạc đồng tự bôi trơn - Oilless Bushings
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  300 ÷ 0 °C
Tải trọng     :  100 N/mm²
  Mã sản phẩm :FRP
Tấm trượt tự bôi trơn - Oilless Slide Plate Steel Type Thinkness 20mm
Mã vật liệu     :   SO#50S45C
Nhiệt độ     :  200 ÷ 0 °C
Tải trọng     :  30 N/mm²
  Mã sản phẩm :SESF - SESFT
Tấm trượt tự bôi trơn - Oilless Slide Plate FC Type Thinkness 20mm
Mã vật liệu     :   SO#50F
Nhiệt độ     :  300 ÷ 0 °C
Tải trọng     :  5 N/mm²
  Mã sản phẩm :FPLB
Tấm trượt đồng tự bôi trơn - Oilless Slide Plate Bronze Blank Type
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  300 ÷ 0 °C
Tải trọng     :  100 N/mm²
  Mã sản phẩm :SESW - SESWT
Bạc đồng tự bôi trơn - Oilless Slide Plate Bronze Type Thickness 20mm
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  300 ÷ 0 °C
Tải trọng     :  100 N/mm²
  Mã sản phẩm :S30 - S60
Thanh trượt tự bôi trơn - Blank Material for Oilless Bushing
Mã vật liệu     :   SO#60
Nhiệt độ     :  200 ÷ 0 °C
Tải trọng     :  15 N/mm²
  Mã sản phẩm :MTGHL - MTGHR
Bạc cầu tự bôi trơn, ổ cầu tự bôi trơn - Spherical Bushing Set
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  300 ÷ 0 °C
Tải trọng     :   N/mm²
  Mã sản phẩm :MTGL - MTGR
Bạc cầu tự bôi trơn, ổ cầu tự bôi trơn - Spherical Bushing Set
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  150 ÷ 0 °C
Tải trọng     :   N/mm²
  Mã sản phẩm :HGBF
Bạc tự bôi trơn, chịu nhiệt - Bushing Copper Powder Sintered Type
Mã vật liệu     :   SO#200H
Nhiệt độ     :  400 ÷ 0 °C
Tải trọng     :  13 N/mm²
  Mã sản phẩm :HGB
Bạc đồng tự bôi trơn - Bushing Copper Powder Sintered Type
Mã vật liệu     :   SO#200H
Nhiệt độ     :  400 ÷ 0 °C
Tải trọng     :  13 N/mm²
  Mã sản phẩm :IW
Tấm đệm tự bôi trơn - Insulated Washers
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  -40 ÷ 100 °C
Tải trọng     :  100 N/mm²
  Mã sản phẩm :IB
Bạc đồng tự bôi trơn - Insulated Bushings
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  -40 ÷ 100 °C
Tải trọng     :  100 N/mm²
  Mã sản phẩm :UWP
Tấm trượt tự bôi trơn - Oilless Slide Plate,Thickness10mm
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 300 °C
Tải trọng     :  100 N/mm²
  Mã sản phẩm :TWX - TWXT
Tấm trượt tự bôi trơn - Slide Plate Copper Powder Sintered, Thickness10mm
Mã vật liệu     :   SO#220
Nhiệt độ     :  -40 ÷ 120 °C
Tải trọng     :  75 N/mm²
  Mã sản phẩm :TWP - TWPT
Tấm trượt tự bôi trơn - Oilless Slide Plate , Thickness 10mm
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 300 °C
Tải trọng     :  100 N/mm²
  Mã sản phẩm :TSP
Tấm trượt TSP tự bôi trơn - Slide Plate Steel, Thickness 10mm
Mã vật liệu     :   SO#50SKS3
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 200 °C
Tải trọng     :  50 N/mm²
  Mã sản phẩm :TLP
Tấm trượt đồng tự bôi trơn - Slide Plate Bronze, High Pressure type Thickness 10mm
Mã vật liệu     :   SO#50SP7
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 300 °C
Tải trọng     :  120 N/mm²
  Mã sản phẩm :TGLWN
Thanh trượt tự bôi trơn - Slide Guide Bronze T-Shaped type
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 300 °C
Tải trọng     :  100 N/mm²
  Mã sản phẩm :SOX - SOXT
Tấm trượt tự bôi trơn - Slide Plate Copper Powder Sintered, Thickness20mm
Mã vật liệu     :   SO#220
Nhiệt độ     :  -40 ÷ 120 °C
Tải trọng     :  75 N/mm²
  Mã sản phẩm :SOSB
Bạc tự bôi trơn - Thrust Bush
Mã vật liệu     :  
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 300 °C
Tải trọng     :  100 N/mm²
  Mã sản phẩm :SOML
Tấm trượt đồng tự bôi trơn - Slide Plate Bronze, Thickness 10mm
Mã vật liệu     :  
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 300 °C
Tải trọng     :  100 N/mm²
  Mã sản phẩm :SOLP
Tấm trượt đồng tự bôi trơn - Slide Plate Bronze, Thickness 10mm
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 300 °C
Tải trọng     :  100 N/mm²
  Mã sản phẩm :SOL
Thanh trượt chữ L tự bôi trơn - Slide Guide Bronze L-Shaped type
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 300 °C
Tải trọng     :  100 N/mm²
  Mã sản phẩm :SOBW - SOBWN
Tấm đệm đồng tự bôi trơn - Oilless Washer
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 300 °C
Tải trọng     :  100 N/mm²
  Mã sản phẩm :SOBU
Bạc tự bôi trơn - Bush Straight, Thin type
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 150 °C
Tải trọng     :  100N/mm2 N/mm²
  Mã sản phẩm :SOBS
Bạc cầu tự bôi trơn, ổ cầu tự bôi trơn - Spherical Bush
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 300 °C
Tải trọng     :  100 N/mm²
  Mã sản phẩm :SOBM
Bạc lót tự bôi trơn trong môi trường nước - Bush Straight type for Under Water
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 80 °C
Tải trọng     :  50 N/mm²
  Mã sản phẩm :SOBFU
Bạc đồng tự bôi trơn - Bush Flange, Thin type
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 150 °C
Tải trọng     :  100 N/mm²
  Mã sản phẩm :SOBC
Bạc lót tự bôi trơn - Bush Straight, Bronze Castings type
Mã vật liệu     :   SO#50B
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 300 °C
Tải trọng     :  50N/mm2 N/mm²
  Mã sản phẩm :SOBBD
Bạc hai nửa tự bôi trơn - Thrust Bush
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 300 °C
Tải trọng     :  150N/mm2 N/mm²
  Mã sản phẩm :SOBB
Bạc đồng tự bôi trơn - Thrust Bush
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 300 °C
Tải trọng     :  150N/mm2 N/mm²
  Mã sản phẩm :SOB
Bạc tự bôi trơn- -Bush Straigh Type
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 300 °C
Tải trọng     :  100N/mm2 N/mm²
  Mã sản phẩm :SGLXS
Thanh trượt tự bôi trơn - SGLXS
Mã vật liệu     :  
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 300 °C
Tải trọng     :   N/mm²
  Mã sản phẩm :SGLX
Thanh trượt tự bôi trơn - SGLX
Mã vật liệu     :  
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 300 °C
Tải trọng     :  100N/mm2 N/mm²
  Mã sản phẩm :SGLDW
Thanh dẫn hướng tự bôi trơn - Oilless Slide Guide Bronze L-Shaped Type
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 300 °C
Tải trọng     :  100 N/mm²
  Mã sản phẩm :SESW - SESWT
Tấm trượt tự bôi trơn - Slide Plate Bronze Thinkness 20mm
Mã vật liệu     :   SO#50SP2
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 300 °C
Tải trọng     :  100 N/mm²
  Mã sản phẩm :SESF - SESFT
Tấm trượt tự bôi trơn
Mã vật liệu     :   SO#50F
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 150 °C
Tải trọng     :   N/mm²
  Mã sản phẩm :SBSF - SBSS - SBSR
Spherical Bush (Bạc cầu tự bôi trơn, ổ cầu tự bôi trơn)
Mã vật liệu     :  
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 300 °C
Tải trọng     :   N/mm²
  Mã sản phẩm :LWM
Bạc tự bôi trơn (Oilless Washer Drystas Lead Free Flange Type)
Mã vật liệu     :  
Nhiệt độ     :  -200 ÷ 280 °C
Tải trọng     :   N/mm²
  Mã sản phẩm :LBMF
Bạc tự bôi trơn - Oilless Bush Drystas Lead Free Flange Type
Mã vật liệu     :   SO#936FR
Nhiệt độ     :  -200 ÷ 280 °C
Tải trọng     :   N/mm²
  Mã sản phẩm :LBM
Bạc tự bôi trơn - chịu nhiệt - Oilless Bush Drystas Lead Free Straigh Type
Mã vật liệu     :   SO#936FR
Nhiệt độ     :  -200 ÷ 280 °C
Tải trọng     :   N/mm²
  Mã sản phẩm :FRP
Tấm trượt tự bôi trơn - Slide Plate Steel Thinkness 20mm
Mã vật liệu     :   SO#50S45C
Nhiệt độ     :  -50 ÷ 200 °C
Tải trọng     :  30 N/mm²
Trang :  1/1 1
 

Công ty TNHH ITECCO
Tòa Nhà EVD, Số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
T   :043 6249989 - F : 043 6249989 - E : info@itecco.com.vn - W : www.itecco.com.vn - www.bactuboitron.vn - www.vn-casting.vn
Copyright @ Itecco
Thiết kế website bởi BanChay.com