Bạc tự bôi trơn - Môi trường hóa chất
 
  Mã sản phẩm :UWP
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -50 °C
Tải trọng     :  100
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :TWX - TWXT
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -40 °C
Tải trọng     :  75
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :TSP
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -50 °C
Tải trọng     :  50
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :TGLWN
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -50 °C
Tải trọng     :  100
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :SOBW - SOBWN
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -50 °C
Tải trọng     :  100
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :SOBFU
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -50 °C
Tải trọng     :  100
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :SOBC
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -50 °C
Tải trọng     :  50N/mm2
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :SOBBD
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -50 °C
Tải trọng     :  150N/mm2
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :SOBB
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -50 °C
Tải trọng     :  150N/mm2
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :SGLXS
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -50 °C
Tải trọng     :  
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :SGLX
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -50 °C
Tải trọng     :  100N/mm2
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :SESW - SESWT
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -50 °C
Tải trọng     :  100
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :SBSF - SBSS - SBSR
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -50 °C
Tải trọng     :  
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :S30 - S60
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -40 °C
Tải trọng     :  15
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :MTGL - MTGR
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -50 °C
Tải trọng     :  
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :MTGHL - MTGHR
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -50 °C
Tải trọng     :  
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :LWM
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -200 °C
Tải trọng     :  
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :LBMF
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -200 °C
Tải trọng     :  
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :LBM
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -200 °C
Tải trọng     :  
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :IW - Bac tu boi tron
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -50 °C
Tải trọng     :  100
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :IB
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -50 °C
Tải trọng     :  100
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :HGBF
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -40 °C
Tải trọng     :  13
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :HGB
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -40 °C
Tải trọng     :  
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :FRP
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -50 °C
Tải trọng     :  30
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :FPLB
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -50 °C
Tải trọng     :  100
Kích thước :   * *
Trang :  1/1 1
 

Công ty TNHH ITECCO
Tòa Nhà EVD, Số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
T   :043 6249989 - F : 043 6249989 - E : info@itecco.com.vn - W : www.itecco.com.vn - www.bactuboitron.vn - www.vn-casting.vn
Copyright @ Itecco
Thiết kế website bởi BanChay.com